POLITYKA PRYWATNOŚCI AMEDEUS

Informacje ogólne

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest AMEDEUS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 27/2A, kod pocztowy: 60-509, podmiot leczniczy świadczący usługi zdrowotne w ramach zakładu leczniczego AMEDEUS Centrum Medyczne.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres: iod@amedeus.pl.

Ochrona danych

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane posiadamy. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem i obejmowane tajemnicą lekarską,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nie udostępniamy danych

Nie udostępniamy danych osobowych innym kategoriom podmiotów poza wskazanymi w niniejszym dokumencie. Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Pozyskanie danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa (np. w ramach rejestracji wizyty, odbycia wizyty, w tym zebrania wywiadu czy badania medycznego); bądź
 2. pośrednio od podmiotów, którym zgłosiliście Państwo dane w celu umówienia wizyty w naszej placówce (np. poprzez specjalistyczne portale internetowe, lub osoby, którymi posługujecie się Państwo w celu umówienia wizyty); bądź
 3. pośrednio, w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych i w ramach konsultacji z innymi podmiotami leczniczymi, jeśli nie narusza to Państwa praw.

Przetwarzamy także dane osobowe, które przekazaliście Państwo  w przypadku podejmowania czynności w celu zawierania umów – także z publicznie dostępnych rejestrów (np. rejestru przedsiębiorców).

Jakie dane są zbierane

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do odbycia wizyty lekarskiej, diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Administratora usług medycznych.

Cel zbierania danych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenie pomocy medycznej: wszelkie czynności związane z umówieniem oraz przeprowadzeniem wizyty medycznej, a także postawienia diagnozy, zaleceń medycznych, wystawienia recept oraz zaświadczeń,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • informowania o usługach medycznych świadczonych przez Administratora,
 • rozpatrywania zgłoszeń od osób, które podały dane osobowe.

Zakres zbierania danych

Wszystkie poniższe cele realizowane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Udostępnienie danych

Dane udostępniane są osobom zatrudnionym przez Administratora (w szczególności lekarzom i osobom obsługującym rejestrację).

Wyłącznymi przypadkami, w których może dojść do udostępnienia Państwa danych osobowych, poza opisanymi powyżej, są przypadki, w których takie udostępnienie jest konieczne do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania

Jeżeli znaleźli się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas zagraża prywatności, możecie powiadomić nas Państwo o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przeniesienia danych

Przysługuje Państwu prawo do wezwania nas, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe innemu podmiotowi, w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Amedeus Centrum Medyczne - ul. Jackowskiego 27/2A

Sprawdź dojazd